राज्य साइबर सेल

राज्य साइबर सेल

Contact Information

Name Rank Ext.No. STD Code Phone Fax Email
Yogesh Deshmukh ADG 0755 2773028 2770248
Niranjan B Vayangankar DIG 0755 2443483
Riyaj Iqbal AIG